ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ามาทำแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยตนเอง
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการและผู้รับจ้าง เข้ามาทำแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 8 - 30 พ.ย. 2561 ผ่านทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/gnnb7หรือ QR Cord โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองให้การเข้าทำแบบสำรวจ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน