ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๘๙-๐๐๘ สายนาโต๊ะหลัง หมู่ที่ ๓ บ้านแหลม ตำบลวังวน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๒๕ เมตร ห
  รายละเอียด :

         องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๘๙-๐๐๘ สายนาโต๊ะหลัง หมู่ที่ ๓ บ้านแหลม ตำบลวังวน กว้าง  ๖ เมตร ยาว ๙๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๖๓,๘๒๕.๔๒ บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทสี่สิบสองสตางค์) งบประมาณ 3,560,000.บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 26 คน