ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อส..: อ่าน 5 คน ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และลูกจ้างประจำ ผู้ม..: อ่าน 68 คน ประกาศ องค์การบริหารส วนตำบลวังวน เรื่อง จัดตั้งสถานที่กักกั..: อ่าน 41 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำ..: อ่าน 155 คน รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริ..: อ่าน 160 คน ประกาศปิดตลาดนัดอบต.วังวน เป็นการชั่วคราว: อ่าน 129 คน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบลประจำปี พ.ศ. 2564: อ่าน 141 คน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ องค์การ..: อ่าน 153 คน รายงานการประชุมประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564: อ่าน 143 คน คำสั่งเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล ราย นางสาวสุมาลี ข้างแก้ว : อ่าน 140 คน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ประจำปี 2564: อ่าน 137 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบ..: อ่าน 152 คน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2564: อ่าน 140 คน ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563: อ่าน 209 คน ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประ..: อ่าน 223 คน รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีง..: อ่าน 96 คน ประกาศการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วงที่ 1 ..: อ่าน 183 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ด..: อ่าน 170 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื..: อ่าน 211 คน แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง )ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.1): อ่าน 60 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อป้องกัน COVID-19  (15 รายการ)
SCAN QR :  หรือ คลิกที่รูปนี้เลย


2. สื่อประชาสัมพันธ์เพลงรณรงค์ COVID-19  (15 เพลง)
SCAN QR :  หรือ คลิกที่รูปนี้เลย


3. สื่อประชาสัมพันธ์นิทานต้าน COVID-19  (10 เรื่อง)
SCAN QR :  หรือ คลิกที่รูปนี้เลย


4. สื่อประชาสัมพันธ์ สถานีข่าวปลอม
(Fake News Channel Covid-19)  (4รายการ)
SCAN QR :  หรือ คลิกที่รูปนี้เลย


5. สื่อประชาสัมพันธ์รวมผลงานโครงการจัดประกวด
หนังสั้น New Normal ภายใต้แนวคิด "เสน่ห์ไทยในวิถีใหม่"  (3 เรื่อง)

SCAN QR :  หรือ คลิกที่รูปนี้เลย


6. สื่อประชาสัมพันธ์รวมสปอดรณรงค์ COVID-19
ภาษาไทยท้องถิ่น 4 ภาค  (16 รายการ)
SCAN QR :  หรือ คลิกที่รูปนี้เลย


7. สื่อประชาสัมพันธ์สวัสดี COVID-19 สื่อการ์ตูนเสริมสร้าง
ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค COVID-19 (1 เรี่อง)
SCAN QR :  หรือ คลิกที่รูปนี้เลย


8. สื่อประชาสัมพันธ์อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้าน...ต้านโควิด สื่อนิทาน
สร้างเสริมสุขภาพป้อง COVID-19 (1 เรี่อง)
SCAN QR :  หรือ คลิกที่รูปนี้เลย


9. บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนและประชาชนเกี่ยวกับโรค COVID-19 (1 รายการ)
SCAN QR :  หรือ คลิกที่รูปนี้เลย